• Jag har tappat bort mitt svarskuvert. Vad har ni för adress?

  Vår adress är:

  Karolinska Institutet
  Kupolstudien, Plan 10
  Tomtebodavägen 18a
  171 77 Stockholm

 • Hur ser resultaten från salivproverna ut?

  Resultaten tas fram som genomsnittsvärden för en grupp; t.ex. grupp 1 (som vistas i skolmiljö A) har genomsnitt värde 110,5 medan grupp 2 som vistas i skolmiljö B har värde genomsnitt 95,5. Det finns idag ingen mall för vilka mätvärden som betyder att personerna i gruppen är stresskänsliga eller stresståliga. Syftet med provanalyserna är just att hitta en koppling (om den finns) mellan typer av miljö, DNA-förändringar och välmående. Denna koppling kan sedan eventuellt användas som stöd för att skapa en mall för vad som påverkar stresskänslighet/stresstålighet gentemot omgivning och krav i grundskolan.

 • Kan man utifrån elevens salivprov härleda något om föräldrarnas psykiska hälsa?

  Nej. Se svar fråga 1. Dessutom krävs förälderns eget prov för att veta vilken del av DNAt som kommer från vilken förälder. I studien kommer vi främst studera en typ av DNA-variation som oftast inte ärvs från föräldrarna.

 • Kan man nu eller i framtiden identifiera risk för sjukdom i salivprovet och härleda detta till personen som lämnat provet?

  Nej. Proverna kommer enbart studeras i grupp (20 eller fler) för att öka förståelsen av hur stressregleringen i kroppen fungerar. Det är känt att stressreglering, och stressrelaterad psykisk ohälsa, i varje person beror på ett komplext samspel mellan många olika DNA-variationer och omgivningen. Därför är det omöjligt att utifrån DNA-prov förutse risken för psykisk ohälsa för en enskild person som går/gått i vanlig grundskola. Utfästelsen från vissa företag om att risk för psykisk ohälsa kan uppskattas från DNA har inget stöd i forskningsresultat.

 • Kan jag begära att mina data raderas om jag hoppar av studien?

  Du kan begära att all information vi samlat om dig anonymiseras, så att de inte kan kopplas till dig som person. Dessutom kan du begära att vi inte samlar in någon ny information från dig. Däremot raderas inte redan insamlad, anonymiserad, data som du tidigare samtyckt till att vi samlat in.

 • Hur länge sparas avidentifierad data (dvs. enkätdata, registerdata, resultat från analyser gjorda på salivproven, som ej kan kopplas till en enskild person)?

  Avidentifierade data, dvs. data som ej kan kopplas till en enskild person, bevaras permanent för framtida forskning.

 • Hur kommer salivproverna att förstöras?

  De bränns, precis som alla patientprover på sjukhus som skall förstöras.

 • Hur länge sparas de fysiska salivproverna som mitt barn lämnar (om du givit samtycke till detta)?

  I 15 år.

 • Hur länge sparas kodnyckeln, som länkar informationen från enkäter, register och salivprover med en enskild person?

  I 15 år.

 • Vilka typer av registeruppgifter om mig och mitt barn hämtar ni från patientregistret?

  Vi kommer att hämta uppgifter om datum för sjukhusbesök och öppenvårdsbesök, diagnoskoder, eventuell förskrivning av läkemedel, händelse vid födelse och under graviditet.

 • Vilka uppgifter om skolmiljön på mitt barns skola kan jag få ta del av?

  Vi lämnar inte ut information om enskilda skolor till utomstående. Vi hänvisar till skolans rektor för sådana förfrågningar.

 • Vilka uppgifter om mig och mitt barn kan jag begära att få ta del av?

  Som deltagare i ett forskningsprojekt har du alltid rätt att ta del av de uppgifter som samlats in om dig, oavsett varifrån informationen kommer.

  I normalfallet lämnar vi inte ut information som barn i studien lämnat till vårdnadshavare utan barnets samtycke. Det enklaste sättet att gå tillväga är därför att du som vårdnadshavare pratar med ditt barn. Hon/han kan själv begära ett utdrag över sina uppgifter, som du som vårdnadshavare får ta del av enligt överenskommelse. Om du har särskilda skäl till att få ta del av ditt barns uppgifter utan dennes samtycke får du kontakta oss och beskriva dessa.

  Man begär ett utdrag över registrerade uppgifter genom att höra av sig skriftligen till projektadministrationen. Kontaktuppgifter hittar du här. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år.