Hur hanteras insamlad data?

Kupolstudien har godkänts av Stockholms Regionala Etikprövningsnämnd. När vi samlar in och hanterar data följer vi gällande lagar. Alla uppgifter om deltagare i studien skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Den information vi får fram i studien ligger i ett dataregister. Ingen annan än personer som arbetar med studien tar del av dessa data. Dessa personer har lagstadgad tystnadsplikt. All data lagras kodad så att den inte direkt kan kopplas till personer eller blandas ihop. Enkäter förvaras inlåsta och elektroniska datafiler ligger på servers med begränsad åtkomst vid Karolinska Institutet. Salivprover förvaras på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

De insamlade uppgifterna får bara användas inom studien och på det sätt som deltagare godkänt. För vissa frågor kan data komma att analyseras av forskare i andra länder. Dessa forskare kommer inte att känna till vilka personer data kommer ifrån.

 

Karolinska Institutet är ansvarig för hanteringen av deltagares personuppgifter. Om du deltar i Kupolstudien har du rätt att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättelse av dina uppgifter och få personuppgifter raderade. Vid frågor gällande tillgång till uppgifter, rättelse och radering vänligen kontakta oss i Kupol. Du hittar våra kontaktuppgifter här.