Om Kupol

fyrabarn

 

Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande) är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

 

Skolan är en viktig miljö under uppväxttiden. Trots detta saknas det studier om den sociala och pedagogiska skolmiljöns betydelse för ungas hälsa, särskilt i Sverige. Sådan kunskap behövs eftersom forskning och statistik pekar på att psykisk ohälsa har ökat bland unga sedan 80-talet, speciellt bland tonårsflickor.

 

Kupol bedrevs under fyra år på 101 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige och omfattar cirka 4000 barn. Barn som började årskurs sju hösten 2013 respektive 2014 utgör studiens kärndeltagare. Vi har också inhämtat uppgifter från barnen vårdnadshavare och samlat in information från rektorer, lärare och andra elever på skolorna.

 

allmänInformationsbroschyr Kupolstudien