För skolor

forskolorbanner

 

För skolan innebär medverkan i Kupol:

  • Rektor, eller en av rektor delegerad anställd, ombeds fylla i en enkät om skolans pedagogiska profil, strukturella resurser och aktiviteter.
  • Alla elever i årskurs nio samt alla lärare ombeds fylla i en enkät med frågor om den sociala och pedagogiska miljön på skolan. Elevenkäten tar ca. 15 – 30 minuter att besvara, lärarenkäten ca. 30 minuter.
  • Elever i årskurs åtta och årskurs nio ombeds fylla i en enkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskaps- och familjerelationer, samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Endast elever med samtycke från vårdnadshavare besvarar enkäten. Enkäten tar ca. 30 min att besvara.
  • Alla lärare som undervisar årskurs åtta och/eller årskurs nio i matematik eller svenska ombeds fylla i en enkät om undervisningen och om klassernas sociala klimat. Enkäten tar ca. 15 minuter att besvara.

 

Samtliga enkäter besvaras en gång per läsår under tidsperioden 2013/2014-2016/2017.

 

  • Ett antal elever har slumpmässigt valts ut att lämna salivprov när de går i årskurs sju och årskurs nio. Proven lämnas på plats i skolan till en av Kupols forskningsassistenter. Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner. Endast elever med samtycke från vårdnadshavare kan bli utvalda till att lämna saliv.
  • Vi ber skolan tillhandahålla registrerade uppgifter om frånvaro för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio.

 

Som tack för er medverkan kan vi erbjuda skolan att ta del av de preliminära resultaten avseende skolans pedagogiska och sociala miljö. Dessa kan användas som ett utvärderings- och utvecklingsinstrument.

 

Att delta i Kupolstudien är frivilligt för alla som tillfrågas.