För skolor

forskolorbanner

Datainsamlingen på skolor i Kupolstudien är avslutad. För skolan innebar medverkan:

  • Rektor, eller en av rektor delegerad anställd, fyllde i en enkät om skolans pedagogiska profil, strukturella resurser och aktiviteter.
  • Alla elever i årskurs nio samt alla lärare fyllde i en enkät med frågor om den sociala och pedagogiska miljön på skolan.
  • Studiens kärndeltagare, dvs. de gruppen elever som började årskurs sju hösten 2013 respektive 2014, fyllde i en enkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskaps- och familjerelationer, samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Endast elever med samtycke från vårdnadshavare besvarade enkäten.
  • Alla lärare som undervisar elevgruppen ovan i matematik eller svenska fyllde i en enkät om undervisningen och om klassernas sociala klimat.

Samtliga enkäter besvarades en gång per läsår under tidsperioden läsåret 2013/2014 – läsåret 2016/2017.

  • Ett antal elever valdes slumpmässigt ut att lämna salivprov i årskurs sju och årskurs nio. Provtagningen genomfördes av en forskningsassistent på plats i skolan. Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner.
  • Skolan tillhandahöll registrerade uppgifter om frånvaro varje läsår.