För föräldrar och elever

Forforaldrar

Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är ett nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Syftet är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

 

Kupol bedrevs under fyra år på 92 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige och omfattar cirkar 4000 barn. Barn som började årskurs sju hösten 2013 respektive 2014 utgör studiens kärndeltagare och ert deltagande är därför extra viktigt för oss. Vi har också samlat in uppgifter från vårdnadshavare. För att få svar på våra frågor bad vi även rektorer, lärare och andra elever på de medverkande skolorna att besvara ett antal enkäter.

 

Vad innebär det att delta för mig som barn?

Alla elever som började årskurs sju hösten 2013 eller 2014 fick en inbjudan om att delta i Kupolstudien. Om du fick samtycke att delta från din/dina vårdnadshavare ombads du besvara en enkät i skolan. Detta upprepades när du gick i årskurs åtta, nio och ett år efter att du slutat grundskolan.

 

Om din/dina vårdnadshavare godkänt det kommer vi att hämta information om dig från olika register. Vissa barn blev även slumpmässigt utvalda att lämna salivprov i årskurs sju och årskurs nio. Saliven används för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner.

 

Vad innebär det att delta för mig som vårdnadshavare?

Som vårdnadshavare till ett barn som började årskurs sju hösten 2013 eller 2014 bad vi dig svara på en enkät. Detta upprepades när ditt barn gick i årskurs åtta, nio och ett år efter att ditt barn slutat grundskolan.

 

Om du som vårdnadshavare godkänt det kommer vi även att hämta information om dig från olika register. Observera att det gick att samtycka till olika delar av studien.

 

Att delta i Kupolstudien är frivilligt. Om du vill avbryta din medverkan eller vill veta vilka information vi har inhämtat är du välkommen att ta kontakt med vår kontaktperson. Du kan läsa mer om vad medverkan innebär i informationsbroschyren nedan.

 

InfobroschyrInformationsbroschyr för vårdnadshavare

 

 

Information och enkäter på andra språk/Information and questionnaires in other languages