För föräldrar och elever

Forforaldrar

Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är ett nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Syftet är att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Kupol bedrivs under fyra år på 92 högstadieskolor i Syd- och Mellansverige och omfattar cirkar 4500 barn. Elever i årskurs åtta och nio utgör studiens kärndeltagare och ert deltagande är därför extra viktigt för oss. Vi samlar också in uppgifter från vårdnadshavare. För att få svar på våra frågor ber vi även rektorer, lärare och elever på de medverkande skolorna att besvara ett antal enkäter.

 

Vad innebär det att delta för mig som elev?

Alla elever som började årskurs sju hösten 2013 eller 2014 har fått en inbjudan om att delta i Kupolstudien. Om du fått samtycke att delta från din/dina vårdnadshavare ombes du besvara en enkät i skolan. Enkäten tar cirka 30 min att fylla i. Detta upprepas när du går i årskurs åtta, nio och ett år efter att du slutat grundskolan.

Om din/dina vårdnadshavare godkänt det kommer vi att hämta information om dig från olika register. Vissa elever blir även slumpmässigt utvalda att lämna salivprov i årskurs sju och årskurs nio. Salivprovet lämnas i skolan till en av Kupols forskningsassistenter. Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner. Endast elever med samtycke från vårdnadshavare kan lämna saliv.

 

Vad innebär det att delta för mig som vårdnadshavare?

Som vårdnadshavare till ett barn som började årskurs sju hösten 2013 eller 2014 ber vi dig svara på en enkät. Detta upprepas när ditt barn går i årskurs åtta, nio och ett år efter att ditt barn slutat grundskolan.

Om du som vårdnadshavare godkänt det kommer vi även att hämta information om dig från olika register.

Observera att du kan samtycka till olika delar av studien. Om du t.ex. inte vill att vi inhämtar registeruppgifter om dig, eller om ditt barn, kan du fortfarande delta genom att besvara enkäten.

Att delta i Kupolstudien är frivilligt för alla som tillfrågas. Du kan läsa mer om vad det innebär att delta i informationsbroschyren nedan.

 

InfobroschyrInformationsbroschyr för vårdnadshavare

 

 

Information och enkäter på andra språk/Information and questionnaires in other languages